Práve podanej
žiadosti
03:45
Aurel K.
1.500€
03:10
Jakub I.
2.000€
02:59
Aurel L.
3.900€